Националният конкурс за есе, снимка и отличителен знак (символ, емблема) на туристическия поклоннически маршрут ,,Светият път“ се обяви на 1 ноември 2018 г. – Деня на народните будители, повод за обявяването на който е именно празникът на небесния покровител на българския народ св. Йоан Рилски. Провежда се по инициатива на Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон” – гр. Велико Търново, Туристическо дружество „Академик – ВТУ” и Сдружение Клуб за пешеходен туризъм и туристически спортове „Трапезица-1909″.

Целта на конкурса е да стимулира творческите заложби и изяви на деца, ученици, граждани, свързани със съкровищницата на българската история и православната духовност; да разшири познанията на участниците за живота, делото и значимостта на св. Йоан Рилски като небесен покровител на българския народ, както и към паметта, свързана със светеца и средновековните паметници по пътя на неговите мощи – църкви, манастири, местности, да разшири базата за развитие на поклонническия туризъм в България.

Конкурсът цели и да създаде възможности за популяризиране на 550 годишнината от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир и пътя на монашеската процесия, като катализира формирането и утвърждаването на български туристически и поклоннически маршрут по пътя на мощите от 1469 г.

Организаторите на конкурса се надяват на събиране и популяризиране на местни предания, легенди, вярвания, свързани с паметта за св. Йоан Рилски и на създаването на отличителен знак (символ, емблема), който да се превърне в разпознаваем знак по пътя на връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир и символ за преминаващите по пътя поклонници и туристи.

В конкурса могат да участват всички желаещи деца, ученици, студенти и граждани, живеещи в страната и чужбина, имащи отношение към конкурсната тема.

Конкурсът се провежда в три възрастови групи и всеки участник може да представи най-много две творби  в отделните раздели:

 І-ва възрастова група: до 15 годишна възраст.

ІІ-ра възрастова група: 15–18 годишна възраст.

ІІІ-та възрастова група: над 18 годишна възраст.

Раздели на конкурса:

  1. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО:

Условие за участие: тематиката на художествените творби е редно да бъде съобразена с темата на конкурса „Светият път – 550 г. от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир”. Творбите трябва да представляват рисунка, скица на отличителен знак (символ, емблема), които да подсказват еднозначно връзката със св. Йоан Рилски, да акцентират върху духовния принос, личността и делото му. Предимство ще бъде възможността за схематично представяне на творбата, за да бъде приложена като отличителен знак на маршрута на връщане мощите от Търново в Рилския манастир. Материали и техника: по избор. Формат на творбите: по избор на участника в конкурса.

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:

В десния долен ъгъл на гърба на творбата да бъде написано четливо: трите имена на автора; възраст, група/клас; град/село, област, ЦДГ/ОДЗ/училище/ОДК/клуб; адрес и телефон за контакт с участника;  името на преподавателя/ръководителя и негов телефон за връзка.

  1. ЛИТЕРАТУРА:

Условие за участие: ще се разглеждат само литературни творби, свързани с темата на конкурса „Светият път – 550 г. от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир”. Творбите е желателно да акцентират върху представяне на местни предания, легенди, вярвания, оброчища и храмове, свързани с паметта на св. Йоан Рилски, или представяне на културни паметници или природни забележителности по пътя на пренасяне мощите на св. Йоан Рилски (в общините, през които преминава маршрутът). Творбите на хартиен носител в един екземпляр е необходимо да бъдат изпратени на посочения адрес на ТД „Академик-ВТУ”: 5000 гр. Велико Търново, п.к. 548. Творбите в електронен вариант могат да бъдат изпратени на e-mail на ПГТ „Д-р Васил Берон” – гр. Велико Търново: vtpgt@abv.bg.

Жанров обхват: проза.

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: заглавието на творбата; трите имена на автора, възраст, клас; град/село, област, училище/ОДК/клуб, др.; адрес и телефон за контакт; името на преподавателя/ръководителя и негов телефон за връзка.

  1. ФОТОГРАФИЯ:

Условие за участие: художествените фотографии трябва да не са участвали в други конкурси и да са свързани с темата на конкурса „Светият път – 550 г. от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир”.

Формат на творбите: за участие се приемат само разпечатани черно-бели и/или цветни фотографии с формат 20/30/А4/ и да са отпечатани или копирани на фотохартия. Серия от 3 снимки се счита за една творба (да се посочи изрично коя поредица от снимки е серия). Творбите се приемат на посочения адрес на ТД „Академик-ВТУ”: 5000 гр. Велико Търново, п.к. 548. Освен на хартия, творбите задължително се изпращат и на електронен формат на e-mail на ПГТ „Д-р Васил Берон” – гр. Велико Търново: vtpgt@abv.bg .

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: заглавието на творбата; трите имена на автора, възраст, клас; град/село, област, училище/ОДК/клуб, др.; адрес и телефон за контакт; името на преподавателя/ръководителя и негов телефон за връзка.

Във всеки раздел и всяка възрастова група ще бъдат раздадени награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Предвидена е и специална награда за отличителен знак, както и поощрителни награди. Всички участници при заявено желание ще получат сертификат за участие в конкурса. (Молим желаещите участници да напишат заявка в свободен текст, че желаят сертификат/и, съдържаща имената им, клас, възраст, училище, адрес, телефон за връзка.)

Крайният срок за изпращане на конкурсните творби е 14 февруари 2019 г. – денят на почитане паметта на св. Константин-Кирил Философ – важи датата на пощенското клеймо.

Адрес за изпращане на конкурсните творби: ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „Светият път – 550 г. от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир” 5000 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, п.к. 548 БЪЛГАРИЯ И В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ на e-mail на ПГТ „Д-р Васил Берон” – гр. Велико Търново vtpgt@abv.bg

Награждаването ще бъде на 1 юли 2019 г., когато е началото на поклонническия пешеходен поход „Светия път” от Велико Търново до Рилския манастир, а председател на журито е проф. д-р Пламен Павлов от Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Оттук може да изтеглите програмата на предварителния маршрут на поклонническия пешеходен поход „Светият път” 1-31.VII.2019 г.