Фондацията на името на свети Киприян Цамблак Чудотоворец, митрополит Киевски, Литовски, Московски и на цяла Русия, ще осъществява дейност в обществена полза. Членовете й ще се стремят към обединяване на усилията с тези на държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на културно-историческото наследство на град Стара Загора, деца с изявени творчески способности, с изявени знания по учебните предмети, както и на деца в неравностойно положение.
Цели на фондацията:
1. Устойчиво развитие на политики по опазването на културното наследство
2. Гарантиране на равен достъп на гражданите до културни ценности, чрез открояване и конкретизиране на местната специфика с оглед превръщането на културното наследство в съществен фактор за социално икономическо развитие на град Стара Загора.
3. Съдейства за осигуряване на финансови или материални средства за подпомагане на деца в неравностойно положение
4. Подпомага изграждането и поддържане на материално-техническа база
5. Подпомага формите на изява и дейноста на талантливи деца
6. Съдейства за реализиране на образователни програми за децата / здравно възпитание, детски празници и конкурси, състезания, др./
7. Подпомага деца с изявени способности в учението.
Средствата, с които фондацията ще постига своите цели са доброволни вноски от членовете, дарения от физически или юридически лица, държавата, обществени организации, приходи от участия в национални и международни проекти и програми.